Home » Články » Zmluva o prevzatí dlhu

Zmluva o prevzatí dlhu

Prevzatie záväzku je inštitútom zmeny účastníkov záväzkového vzťahu na strane dlžníka  kedy do záväzkového vzťahu pristupuje nový dlžník.

Náležitosti tohto právneho úkonu sú

  1. označenie účastníkov
  2. označenie pohľadávky,
  3. výslovný súhlas  nového  dlžníka s prevzatím dlhu

Súhlas pôvodného veriteľa môže byť daný i dodatočne, ale z dôvodu právnej istoty sa odporúča, aby bol súčasťou zmluvy o prevzatí záväzku.

Tento inštitút sa použije i na obchodné záväzkové vzťahy vzhľadom na to, že Obchodný zákonník nemá samostatnú úpravu.

Prevzatie záväzku musí mať písomnú formu.

Prevzatie záväzku by malo byť výhodné pre dlžníka. Na druhej strane môže sa stať, že záväzok prevezme niekto kto má horšiu bonitu ako pôvodný dlžník, čím by bol poškodený pôvodný veriteľ. Zákon na toto myslí a preto pozná dve situácie

 

  1. Prevzatie záväzku so súhlasom veriteľa § 531/1 OZ
  2. Prevzatie záväzku bez súhlasu veriteľa § 533 OZ

V zásade zmena účastníka záväzkového vzťahu na strane dlžníka je možná len so súhlasom veriteľa. V opačnom prípade nastane situácia, že popri pôvodnom dlžníkovi je zaviazaný nový.

VZOR

Zmluva o prevzatí dlhu

so súhlasom veriteľa

  • 531 OZ

Veriteľ pohľadávky :

Meno a priezvisko :        Peter Čierny

bytom                                  Hlavná 80, 955 01 Topoľčany,

narodený                           10.5.1963

Pôvodný dlžník

Meno a priezvisko :        Jána Novák

bytom                                  Kúpeľná 25, 949 01 Nitra

narodený                           7.11.1980

Nový dlžník

Meno a priezvisko :        Ondrej Novák

bytom                                  Kúpeľná 25, 949 01 Nitra

narodený                           10.9.1970

I.

Na základe zmluvy o pôžičke zo dňa 14.11.2010 bol pôvodný dlžník Ján Novák, bytom Kúpeľná 25, 949 01 Nitra, narodený 7.11.1980 povinný uhradiť dlh veriteľovi Petrovi Čiernemu, bytom Hlavná 80, 955 01 Topoľčany, narodený 10.5.1963 sumu 1000 Eur s úrokmi z 10% ročne. Termín na vrátenie peňažných prostriedkov bo stanovený na 14.11.2014 vrátane úrokov.

 

II.

Ondrej Novák, bytom Kúpeľná 25, 949 01 Nitra, narodený 10.9.1970 preberá dlh Jána Nováka, bytom Kúpeľná 25, 949 01 Nitra, narodený 7.11.1980 uvedený v článku I tejto zmluvy dňom podpisu tejto zmluvy

III.

 

Veriteľ Peter Čierny, bytom Hlavná 80, 955 01 Topoľčany, narodený 10.5.1963 výslovne súhlasí prevzatím dlhu uvedeného v ČL . I tejto zmluvy Ondrejom Novákom, bytom Kúpeľná 25, 949 01 Nitra, narodený 10.9.1970.

IV.

Na otázky neupravené v tejto zmluve sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b.

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. Zmluvu si pred podpisom prečítali, porozumeli jej a na znak svojho súhlasu ju podpisujú.

 

V Nitre dňa …….

 

Veriteľ pohľadávky

 

Pôvodný dlžník

 

Nový dlžník

 

[wpdm_package id=2195 template=“link-template-default.php“]

 

 

JUDr. Samuel Diatka

[wpdm_package id=26]

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. http://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Predaj majetku a registrácia pre DPH

Živnostník zaoberajúci sa poskytovaním služieb predá sklad materiálu, ktorý už nepotrebuje na svoju činnosť. Kúpna …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

%d blogerom sa páči toto:

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť