Účtovanie platobnou kartou

Pri platobných kartách musíme riešiť viacero druhov problémov

  1. Ide o kartu úverovú ( kreditnú ) – úverovú
  2. Ide o kartu debetnú (teda používame iba vlastné prostriedky -nie úver )
  3. Musíme riešiť časový nesúlad pripísania prostriedkov na účet / odpísania z účtu

Opatrenie 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva rieši účtovanie takýchto položiek v ustanoveniach § 47 ods. 4 ä kreditná karta a § 49 ods. 5 evidovanie úhrady platobným prostriedkom. Účtovanie debetných kariet nie je výslovne upravené.

§ 47 ods. 4

Na účte 231-Krátkodobé bankové úvery sa účtujú úvery poskytnuté bankou na čas jedného roka a kratšie so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 221-Bankové účty. Ak uhradí banka platobný doklad priamo z bankového úveru, účtuje sa poskytnutý úver vo výške vykonanej úhrady v prospech príslušného bankového úveru so súvzťažným zápisom na ťarchu príslušného účtu záväzku, napríklad účtu 321-Dodávatelia. Pri účtovaní účtovného prípadu, ktorým je úhrada kreditnou platobnou kartou, sa účtuje v prospech účtu 231 – Krátkodobé bankové úvery so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu nákladov alebo majetku.

§ 49 ods. 5

(5) Na účte 315-Ostatné pohľadávky sa účtujú ostatné pohľadávky z obchodných vzťahov, napríklad reklamácie voči dodávateľom, nárok na záručný paušál pri prevzatí záväzkov za záručné opravy, pohľadávky z predaja dlhodobého majetku a materiálu. Na ťarchu účtu 315 – Ostatné pohľadávky sa účtuje príjem prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice, 30ab) ktorý vzniká úhradou platobnou kartou, a to do času pripísania sumy na bankový účet. Pri pripísaní tejto sumy na bankový účet sa účtuje na ťarchu účtu 221 – Bankové účty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 315 – Ostatné pohľadávky.

Účtovanie kreditnou kartou ( úverovou ) . V podstate ide o poskytnutie úveru bankou .

Platba kartou ( napríklad služba ) 100 518 231
DPH 20 343 231
Vysporiadanie úveru 120 231 261
Uhrada úveru ( výpis z účtu ) 120 261 221

Prijatie platby kartou na predajnom mieste

Predaj tovaru 1000 604
DPH 200 343
Úhrada kartou 1200 315
Príjem peňazí 1200 221 315

Použitie karty zamestnancom s povolením zamestnávateľa

Nákup tovaru 1000 501 335
DPH 200 343
Odpísanie pohľadávky z účtu 1200 335 213

Nakoniec účtovanie cez prechodné položky

Nákup tovaru 1000 131 321
DPH 200 343
Úhrada FA kartou 1200 321 261
Výpis z účtu 1200 261 221

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. http://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Transferové oceňovanie

Transferové oceňovanie Spoločnosť predala odpísané auto spoločníkovi. Spadá uvedená transakcia po princíp nezávislého vzťahu ?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.