Domov / Aktuálne / Registračná daň sa podstatne zvýši.

Registračná daň sa podstatne zvýši.

 

 

Je všeobecne známe , že štát zaviedol registračný poplatok pri registrácii motorového vozidla v kategórii L, M1 a N1 . Uvedený poplatok je upravený v zákone 145/1995 Z.z. O správnych poplatkoch.

 

Tento poplatok v podstate zvýšil príjmy štátu a je to  vo svojej podstate nepriama daň i keď to nie je nikde takto definované.

Zmeny, ktoré nastanú s plánovanou účinnosťou od 1.1.2017 budú pozostávať z nasledovných opatrení

 

Zavádza sa nová výška správnych poplatkov v závislosti nielen od výkonu motora, ale aj veku vozidla, pretože je logické, že hodnota motorového vozidla sa časom znižuje. Toto je vyjadrené koeficientom priamo v zákone ( príloha č. 2 ) . Zároveň sa umožňuje platiteľovi poplatku vyhotoviť si znalecký posudok na motorové vozidlo ak sa domnieva, že hodnota motorového vozidla  je nižšia ako by bolo možné zohľadniť koeficientom uvedeným v zákone.

 

V prípade ak sa daňovník rozhodne pre tento postup bude sa koeficienet vypočítavať nasledovne

 

. Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla sa vypočíta na základe znaleckého posudku ako pomer zostatkovej hodnoty vozidla vyjadrenej v eurách a počiatočnej hodnoty vozidla vyjadrenej v eurách. Takto vypočítaný koeficient zostatkovej hodnoty vozidla zaokrúhlený matematicky na dve desatinné miesta sa použije vo vzorci na výpočet poplatku podľa písmena a) tejto položky.

 

Táto možnosť sa vzhľadom na cenu znaleckého posudku a výšku registračného poplatku použije len pri najvýkonnejších motoroch / od 176 kW / kde je navrhovaná výška správneho poplatku od 1 122 Eur až po 6308 Eur pri výkone od 254 kW.

 

Na prvý pohľad sa zdá, že ide o zníženie sadzieb, ale ak s uvedomíme, že tento zákon nemení len sadzby, ale podľa súčasného právneho stavu takejto vysokej položke podliehal len prvý zápis motorového vozidla do evidencie vozidiel a teraz to bude každý zápis tak v podstate štát vyberie namiesto 33 Eur za ďalší zápis rovnakú sumu ako za prvozápis.

 

Toto vyplýva zo súčasného znenia položky 65 písm. e) zákona č. 145/1995 Z.z. Toto písmeno už nebude existovať v novom znení položky 65  zákona č. 145/1995 Z.z.

 

Toto len potvrdzuje fakt, že dane sa nezvyšujú len zmenou sadzieb, ale aj zmenou kritérií na ich výpočet.

 

 

Ďalší zápis držiteľa motorového vozidla okrem prvého zápisu držiteľa motorového vozidla podľa písmen a) až d)
alebo prípojného vozidla do evidencie v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania
týchto dokladov …..
33 eur
Oslobodenie

 

 

Nové navrhované sadzby

 

 

 Výkon motora v kWSadzba poplatku

v eurách

naddo
 80 vrátane33
8086 vrátane53
8692 vrátane77
9298 vrátane106
98104 vrátane141
104110 vrátane181
110121 vrátane250
121132 vrátane360
132143 vrátane497
143154 vrátane667
154165 vrátane873
165176 vrátane1 122
176202 vrátane1 655
202228 vrátane2 711
228254 vrátane4 249
254a viac6 308

 

V podstate to znamená zníženie poplatku pri vozidlách s výkonom do 202 kW a výrazné zvýšenie poplatku pri vyšších výkonoch.

 

 

 

 Vek vozidlaKoeficient zostatkovej hodnoty vozidla
                                 prvá evidencia1,00
do 1 roka vrátane odo dňa  prvej evidencie0,82
do 2 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,68
do 3 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,56
do 4 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,46
do 5 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,38
do 6 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,32
do 7 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,26
do 8 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,23
do 9 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,19
do 10 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,16
do 11 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,14
do 12 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,12
do 13 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,10
do 14 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,09
do 15 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,08
do 16 rokov vrátane odo dňa prvej evidencie0,07
           nad 16 rokov odo dňa prvej evidencie        0,06

 

 

 

 

Príklad

 

Osobné motorové vozidlo  BMW s výkonom motora 228 kW s dátumom registrácie 1.1.2012 bude 2.1.2017 prevdené na inú osobu, ktorí nespĺňa nárok na oslobodenie od poplatku. Výška poplatku sa v takomto prípade bude počítať podľa nasleovného vzorca

 

RP = Pkw * RV1-n

 

kde:

RP – výška poplatku

Pkw – sadzba poplatku za zápis  vozidla v eurách podľa výkonu motora (prvá evidencia vozidla), ktorej hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 1

RV1-n  – koeficient zostatkovej hodnoty vozidla zodpovedajúci zostatkovej hodnote vozidla podľa veku vozidla v rokoch odo dňa prvej evidencie vozidla, ktorého hodnoty sú uvedené  v tabuľke č. 2

 

V štandardnom prípade  bude výpočet nasledovný

 

Sadzba poplatku 2 711 Eur ( do 31.12. 2016 je to 2047 Eur )

Koeficient je 0,32 ( je to nad päť rokov od prvej registrácie )

 

Sadzba poplatku bude 2711*( 1-0,32) =2711*0,68=1843,68 Eur

 

Ak by si dal poplatník oceniť vodzidlo znaleckým posudkom 

obstarávacia cena  100.000 Eur

cena znalecká         50.000 Eur

 

Koeficient by bol 50.000 Eur /100.000 Eur = 0,5

 

Teda v tomto prípade by výpočet bol

 

2711*0,5= 1355,50 Eur

 

Poplatník pri tomto postupe ušetrí celkom 1843,68 -1355,50 = 488,18 Eur.

 

Oslobodenie od poplatku

 

Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

  1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1a N1, ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L1e podľa § 23a zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Tieto oslobodenia sú v podstate totožne upravené i v súčasnom zákone o správnych poplatkoch.

 

Zníženie poplatku

 

Poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50%, najviac však o 100 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie osobami s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

  1. Poplatníkom je nový držiteľ motorového vozidla alebo prípojného vozidla.
  2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa zníži o 50% pri zápise držiteľa motorového vozidla kategórie M1s najmenej šiestimi miestami na sedenie s výkonom motora do 110 kW vrátane, ak ide o prvý zápis držiteľa, ktorým je osoba podľa osobitného predpisu20aa)uplatňujúca si nárok na prídavok na dieťa najmenej na 4 deti najneskôr do dovŕšenia 19 rokov veku, pričom poplatok po znížení nie je nižší ako 33 eur. Pri zápise držiteľa podľa prvej vety je potrebné priložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa.
  3. Poplatník môže pri zápise motorového vozidla podľa písmena a) tejto položky predložiť znalecký posudok podľa osobitného predpisu, 20ab)na základe ktorého sa vypočíta iný koeficient zostatkovej hodnoty vozidla ako je uvedený v tabuľke č. 2 zodpovedajúci veku vozidla odo dňa prvej evidencie vozidla. Koeficient zostatkovej hodnoty vozidla sa vypočíta na základe znaleckého posudku ako pomer zostatkovej hodnoty vozidla vyjadrenej v eurách a počiatočnej hodnoty vozidla vyjadrenej v eurách. Takto vypočítaný koeficient zostatkovej hodnoty vozidla zaokrúhlený matematicky na dve desatinné miesta sa použije vo vzorci na výpočet poplatku podľa písmena a) tejto položky

 

 

Tento štvrtý bod je v podstate nový a pridaný novelou.

 

Na prvý pohľad sa zdá, že ide o zníženie sadzieb, ale ak s uvedomíme, že tento zákon nemení len sadzby, ale podľa súčasného právneho stavu takejto vysokej položke podliehal len prvý zápis motorového vozidla do evidencie vozidiel a teraz to bude každý zápis tak v podstate štát vyberie namiesto 33 Eur za ďalší zápis rovnakú sumu ako za prvozápis

 

Pre porovnanie uvádzame sadzby podľa súčasnej právnej úpravy.

 

 

 

 

Položka 65

 

a)Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1 do evidencie vozidiel v Slovenskej republike,
ak je výkon motora do 80 kW vrátane a prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie N1 s najviac tromi
miestami na sedenie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov …..
33 eur
b)Prvý zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie,
do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov,
ak je výkon motora …..
nad 80 kW do 86 kW …..167 eur
nad 86 kW do 92 kW …..217 eur
nad 92 kW do 98 kW …..267 eur
nad 98 kW do 104 kW …..327 eur
nad 104 kW do 110 kW …..397 eur
nad 110 kW do 121 kW …..477 eur
nad 121 kW do 132 kW …..657 eur
nad 132 kW do 143 kW …..787 eur
nad 143 kW do 154 kW …..957 eur
nad 154 kW do 165 kW …..1 157 eur
nad 165 kW do 176 kW …..1 397 eur
nad 176 kW do 202 kW …..1 697 eur
nad 202 kW do 228 kW …..2 047 eur
nad 228 kW do 254 kW …..2 467 eur
nad 254 kW2 997 eur
c)Prvý zápis držiteľa motorového vozidla okrem kategórie vozidiel podľa písmen a) a b) alebo prípojného vozidla
do evidencie vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov …..
33 eur
d)Prvý zápis držiteľa motorového vozidla, ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil), do evidencie
vozidiel v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov …..
33 eur
e)Ďalší zápis držiteľa motorového vozidla okrem prvého zápisu držiteľa motorového vozidla podľa písmen a) až d)
alebo prípojného vozidla do evidencie v Slovenskej republike aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania
týchto dokladov …..
33 eur

 

 

 

O JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. http://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Pozri tiež

Výpoveď z pracovného pomeru

Výpoveď je jednostranný , adresný právny úkon,, čo v praxi znamená, že skončenie právneho vzťahu ( …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

19 + = 22

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť