Príjmy autorov a umelcov v roku 2016

Skupinou osôb, ktoré si prilepšia v súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov sú autori a umelci. Predovšetkým je potrebné povedať, že týchto skupín osôb sa týkajú dve ustanovenia zákona o dani z príjmov a to § 6 ods. 2 písm. a) ZDP a § 6 ods. 4 ZDP.
Rozdiel medzi týmito dvoma ustanoveniami spočíva v tom, že § 6 ods. 2 písm. a) ZDP  sa týka
•       vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu
•       vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva
teda aktívnej činnosti autora a tento príjem aj patrí medzi aktívne príjmy – teda je tu možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane a odpočtu daňovej straty ,  zatiaľ čo

  • 6 ods. 4  ZDP príjmy z  použitia diela a použitia umeleckého výkonu  – ide o pasívne príjmy , kde nie je možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane a ani zníženia základu dane o daňovú stratu. Významná zmena nastala v súvislosti so zmenou právnej úpravy zrážkovej dane, kedy oproti právnemu stavu z roku 2015 sa budú príjmy

 

Významnou zmenou je právna úprava zrážkovej dane od 1.1.2016., ktorá zjednoduší autorom život, tak po stránke daňovej, odvodovej ako i administratívnej.

 

Právny stav do 31.12.2015.

 

Podľa právneho stavu platného do 31.12.2015 bol taký, že príjmy podľa podliehali zrážkovej dani len za predpokladu ak šlo o príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie, ak nešlo o umelecký výkon ak daňovník neuplatní postup podľa odseku § 43/14 vtedy platného ZDP – inými slovami uzavrel dohodu o tom, že nebude tento príjem zrážaný zrážkovou daňou. Túto dohodu bol povinný platiteľ dane oznámiť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá.

Príspevky do novín a časopisov sa rozumeli príspevky do publikácií s prideleným ISBN , respektíve ISSN

 

Príklad 1

Autor mal dohodu s vydavateľstvom, že bude pre vydavateľstvo písať články s tým, že tento príjem bude vysporiadaný daňou vyberanou zrážkou. Vydavateľstvo mu vyplatilo príjem znížený o daň a zrážku do literárneho fondu. Autor neuviedol tento príjem do daňového priznania

 

Príklad 2

Autor mal dohodu o písaní článkov s webom, ktorý nebol na daňové účely považovaný za časopis
( nemal IISSN ). Autor dostal príjem vyplatený v hrubej sume a musel ho zdaniť cez daňové priznanie.

 

Právny stav od 1.1.2016

 

Od 1.1.2016 je situácia odlišná

Zrážkovej dani podlieha podstate širší okruh príjmov autorov a to tak podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP i podľa § 6 ods. 4 ZDP a už nezáleží na tom, či ide o článok do novín, časopisu, alebo televízie. V zásade záleží iba na tom, či ide o činnosť autora pre tretí subjekt, alebo autor priamo a na vlastné náklady rozširuje, respektíve udeľuje súhlas na použitie predmetu autorského práva, respektíve práva priemyselného vlastníctva.

V prípade ak autor sám rozširuje dielo na svoje náklady, respektíve oprávnená osoba udeľuje súhlas na použitie práva k priemyselnému vlastníctvu nemôže uplatniť režim zrážkovej dane, ani dohody. V prípade ak napíše článok, alebo vytvorí dielo pre web, časopis, prípadne rádio na základe autorskej zmluvy, tak podlieha zrážkovej dani.

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že tak príjem podľa § 6 ods. 2 písm, a ) ZDP ako príjem podľa § 6 ods. 4 umožňuje vyplatiť paušálne výdavky. Daňovník tak môže kombinovať uplatnenie zrážkovej dane ( v takom prípade nemôže uplatniť paušálne výdavky ) a uplatnenie klasického režimu zdanenia.

Aký to praktický význam ?

Praktický význam to má obrovský, pretože v prípade aplikácie zrážkovej dane síce príde o možnosť uplatniť paušálne výdavky, ale na strane druhej, tento príjem sa nebude uvádzať v daňovom priznaní, takže nevstupuje do vymeriavacích základov pre zdravotné ani sociálne odvody. Ak je autor SZČO, tak takýto príjem nebude zohľadňovať ani na účely splnenia podmienky povinného nemocenského poistenia § 21 zákona č. 461/2003 Z.z. , ani na účely výkonu zárobkovej činnosti v zmysle § 10b zákona č. 580/2004 Z.z. Všetci vieme, že zatiaľ čo daňová sadzba pre fyzické osoby je v podstate zachovaná 19% ( áno vieme o progresii, ale ktorá fyzická osoba podnikateľ bude podnikať ako FO s takým daňovým základom ) , tak odvody sú pre SZČO úplne brutálne. Je pravdou, že ak si pozriete blízke zahraničie, sadzby nie sú príliš odlišné, ale to je sotva útecha.

 

Príklad 3

Autor dostal za vytvorenie diela ( napísanie scenára ) vyplatenú sumu 3000 Eur. Za reprízu úspešnej divadelnej hry dostal autorský honorár v sume 15000 Eur. Autor má po novom viacero možností ako svoj príjem daňovo vysporiadať

Variant 1

Autor podá daňové priznanie a dohodne sa , že nebude aplikovaná zrážková daň

Za napísanie scenára v sume 5000 Eur uplatní paušálne výdavky 40% , čiže 2000 Eur a zdaní sumu 3000 Eur , ktorá vstúpi ako vymeriavací základ do výpočtu odvodov pre Sociálnu poisťovňu ( keďže zarobil viac ako 4944 Eur vznikne mu povinné sociálne poistenie § 21 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení ) a zároveň táto suma vstúpi do vymeriavacieho základu na výpočet zdravotného poistenia v ročnom zúčtovaní.

Zároveň si uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške 3 803,33 EUR.

Na sumu 15000 Eur uplatní paušálne výdavky vo výške maximálne 5040 Eur ročne ( 15000*0,4 )=6000 a zdaní sumu 11960 Eur ( 2000 Eur si už uplatnil ) v daňovom priznaní. Nebude si môcť uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Príjmy z § 6 ods. 4 nevstupujú do vymeriavacích základov na zdravotné ani sociálne odvody.

 

Variant 2

 

Daňovník bude príjem 5000 Eur vypratúvať zrážkovou daňou  sa tým, že príjem bude ponížený o 2% do literárneho fondu a 19% daň. Daňová povinnosť bude 950 Eur a odvod do literárneho fondu bude 100 Eur. Tento príjem sa bude považovať za daňovo vysporiadaný a nebude vstupovať do vymeriavacích základov na zdravotné, ani sociálne poistenie.

V prípade príjmom za reprízu bude postupovať rovnako ako v bode 1

Variant dva je rozhodne výhodnejší pre autora, keďže úspora na dani v prípade príjmu za scenár je síce cca 380 Eur , ale odvodové zaťaženie je ďaleko vyššie, keďže sa stane povinne sociálne poistenou osobou.

 

JUDr. Samuel Diatka

 

 

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. http://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Vady veci a reklamácia v spotrebiteľských vzťahoch

Každý z nás občas potrebuje niečo nakúpiť , často veci dlhodobej spotreby ( hodinky, pracku, …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

%d blogerom sa páči toto: