Používanie zmenky v praxi

Zmenka je dokument, ktorý obsahuje bezpodmienečný platobný prísľub zaplatenia sumy v nej uvedenej. O zmenke sa toho tá povedať, veľa. Je to cenný papier , ktorý má vždy listinnú podobu. Ako cenný papier, ktorý môže mať formu cenného papiera na meno, alebo na rad .

Zmenka je vysoko formálny právny úkon, ktoré náležitosti musia vždy dodržané inak nejde o zmenku. Jedine zákona zmenkový a šekový zákon č. 191/1950 Z.z. ustanovuje výnimky z tohto pravidla pri určitých náležitostiach.

Rozoznávame zmenku cudziu a zmenku vlastnú. Aký je medzi nimi rozdiel? Vlastná zmenka obsahuje platobný prísľub vystaviteľa, zatiaľ čo cudzia zmenka obsahuje platobný príkaz tretej osobe ( zmenečníkovi ) , ktorá ju musí akceptovať, aby sa stala zmenkovo zaviazanou osobou. Je asi jasné, že je rozdiel medzi zmenkou vydanou renomovanou bankou a neznámou osobou.

Náležitosti zmenky

1. označenie, že ide o zmenku, pojaté do vlastného textu listiny a vyjadrené v jazyku, v ktorom je táto listina spísaná;

2. bezpodmienečný príkaz zaplatiť určitú peňažnú sumu; ( alebo sľub vystaviteľa, že zaplatí )

3. meno toho, kto má platiť (zmenečníka); ( môže to byť aj vystaviteľ )

4. údaj sročnosti;

5. údaj miesta, kde sa má platiť;

6. meno toho, komu alebo na rad koho sa má platiť; ( tkzv, remitent )

7. dátum a miesto vystavenia zmenky;

8. podpis vystaviteľa.

Abstraktnosť zmenky

Ďaľšou veľmi dôležitou vecou je abstraktná povaha zmenky ako právneho úkonu. Pri väčšine právnych vzťahov ide o právne vzťahy kauzálne, čo v praxi znamená, že ten, kto požaduje plnenie musí preukázať právny dôvod záväzku. Pri zmenke nie. Tá právnym titulom záväzku už zo svojej podstaty, aj keď málokto vydá zmenku bez toho, aby existoval mimo zmenkový právny vzťah. To je aj riziko použitia zmenky. Ak plníte na základe zmluvy a teda následne niekto použije zmenku , ktorá Vám mala byť vrátená pri plnené – plníte v podstate dvakrát. Preto osobne odporúčam ak je to nevyhnutné používať v zmenke zmenkovú doložku nie na rad, nie na rad, čo z nej v praxi urobí cenný papier na meno a je síce ďalej postaviteľná, ale s účinkami postúpenia pohľadávky , čo v praxi znamená, že ten, kto ju nadobudne odvodzuje svoje právne postavenie od toho, kto mu ju postúpil a dlžník má zachované všetky námietky, ktoré by mohol uplatniť voči právnemu predchodcovi, čo u zmenky na rad možné nie je, pretože indosamentom sa prevádza listina a ten, kto ju nadobudne neodvodzuje svoje právne postavenie od predchodcu, ale iba zo znenia listiny ( takzvané originárne nadobudnutie práva ) .

Vzhľadom na časté zneužívanie zmeniek je výslovne ustanovené, že vo veciach spotrebiteľských je použitie zmenky neprípustné.

Zmenka môže slúžiť ako nástroj platobný , alebo nástroj zabezpečovací

Abstraktnosť a formálnosť zmenky sleduje v podstate to, že nahrádza hotové peniaze. Tak ako vás pri 100 eurovej bankovke pri platení nezaujíma ako ju ten, čo ju platí získal, tak isto je to i pri zmenke.

V slovenskej republike sa práve táto abstraktnosť zmenky veľmi často využíva, pretože vlastník zmenky len preukazuje nárok na plnenie zo zmenkovej listiny, čím v podstate sa vyhne dokazovaniu a konanie je rýchlejšie. Zneužívaniu tohto inštitútu v praxi zabraňuje jednak úprava, ktorá v spotrebiteľských vzťahoch zakazuje používanie zmenky ako zabezpečovacieho prostriedku § 5a zákona č.250/2007 Z.z., ale tiež fakt, že a tiež fakt, že bol zrušený inštitút zmenkového a šekového platobného rozkazu a tiež exekučný súd preskúmava pri vydávaní poverenia na vykonanie exekúcie, či nedošlo k zneužitiu zmenky a nevydá poverenie .

V súvislosti so zabezpečovacou funkciou zmenky je potrebné osvetliť blankozmenka. Blankozmenka nie je výslovne upravená v zákone, ale jej použitie vyplýva z § 10 zákona č. 191/1950 Z.z, , ktorý hovorí

Ak nebola zmenka, ktorá bola pri vydaní neúplná, vyplnená tak, ako bolo dojednané, nemožno namietať majiteľovi zmenky, že tieto dojednania neboli dodržané, okrem ak majiteľ nadobudol zmenku zlomyseľne alebo sa pri nadobúdaní zmenky previnil hrubou nedbanlivosťou.

Ide o to, že zmenkou sa stáva listina, ktorá obsahuje všetky náležitosti zákona. Pokiaľ niektorá z nich chýba nejde o zmenku. Preto sa v praxi používa inštitút čiastočne nevyplnenej zmenkovej listiny, kde veriteľ dopíše len sumu a prípadne dátum splatnosti. Samozrejme, že riziká takéhoto postupu sú zjavné a preto sa osobitne uzatvára dohoda o zmenkovom  vyplňovanom práve , kde sa určia podmienky za ktorých je možné zmenku vyplniť. Táto dohoda obsahuje tiež ustanovenia o zničení, alebo odovzdaní nevyplnenej zmenkovej listiny dlžníkovi. Ako som povedal jej vyplnenie je ľahko zneužiteľné a preto je odporúčania hodné, aby boli použité zmenkové doložky napríklad nie na rad.. Otázka samozrejme je ako sa k tomu veriteľ postaví. Preto je dosť dôležité ak subjekt je na strane veriteľa. Ak by totiž použil veriteľ úmyselne zle vyplnenú bianco zmenku nadobúdateľ by o to nemusel vedieť a potom je dosť podstatné, či je od koho vymáhať náhradu škody.

Zničenie a umorenie zmenky.

Zásadnou nevýhodou zmenky je to, že zmenkové práva sú viazané na listinu zmenky. Na prijatie plnenia je potrebné zmenkovému dlžníkovi predložiť listinu. V praxi sa už sa stalo, že dlžník pri prezentácii zmenky zmenku zničil ( v tomto prípade zjedol ) . Toto však určite nie je riešenie a pretože zmenka je umobriteľný cenný papier, čo v praxi znamená, že súd podľa § 310 zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadkok vykoná umorenie zmenky, čo v praxi znamemá, že navrhovateľ , ktorý žiada umorenie zmenky musí preukázať, že existovala a súd svojím rozhodnutím nahradí zničenú listinu.

Umoriť nie je možné každú listimu,

Umoriť nie je možné

konaní pred súdom nemožno umoriť také listiny, ktoré je podľa zákona oprávnená umoriť právnická osoba, ktorá ich vystavila.

Umoreniu nepodliehajú peniaze, lotériové žreby, tikety, lístky a známky denného obehu, kupóny a talóny cenných papierov, listiny, s ktorými je spojené právo uhrádzať určitej právnickej osobe v tuzemsku cenu tovaru a služieb, ako aj listiny, na ktorých podklade možno uplatniť len nárok na vedľajšie plnenie.

V praxi to vyzerá tak, že súd poverí notára aby konal namiesto neho ( v tom je rozdiel oproti zákonu 99/1963 S.b. ) a súd ( v tomto prípade notár ) vydá uznesenie, ktorým upovedomí osoby, že začalo konanie o umorenie listiny ( v tomto prípade zmenky ).

V tomto upovedomení určí lehotu, ktorá je jeden roka u cenných papierov na doručiteľa plynie od splatnosti listiny a vyzve ich aby podali námietky o tom, že listina

nebola vystavená

že nie je stratená alebo zničená

alebo že navrhovateľ nemá na umorení listiny právny záujem.

U zmeniek a šekov je to dvojmesačná lehota.

Upovedomenie sa doručuje navrhovateľovi a tým, ktorí sú alebo ktorí by mohli byť podľa listiny povinní plniť.

Na základe dokazovania potom notár poverený súdom rozhodne.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. http://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Vady veci a reklamácia v spotrebiteľských vzťahoch

Každý z nás občas potrebuje niečo nakúpiť , často veci dlhodobej spotreby ( hodinky, pracku, …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

%d blogerom sa páči toto: