Home » Články » Fakturácia do Poľska

Fakturácia do Poľska

Slovenská spoločnosť č. 1 prvý dodávateľ fakturuje Slovenskej spoločnosti č. 2 prvý oberateľ tovar, ktorá spoločnosti v so sídlom v Poľsku dodá následne tento tovar priamo od prvého odberateľa druhému odberateľovi .

Predovšetkým je potrebné poznamenať, že nemôže ísť o trojstranný obchod § 45 ZDPH , pretože to by sa museli na obchode podieľať osoby identifikované v troch rôznych členských štátoch.

To znamená, že obchod treba rozdeliť.

  1. Transakcia medzi spoločnosťou 1 a spoločnosťou 2, kde ide o klasické tuzemské dodanie tovaru, pretože spoločnosť 2 si prevažne tovar priamo u spoločnosti 1 a následne ho hneď prepravuje, V tomto prípade ide o danie tovaru podľa § 13 ods. 1 písm. c) , čiže bez odoslania, respektíve prepravy . Faktúra sa vystaví so slovenskou DPH.
  2. Transakcia medzi spoločnosťou č. 2 a Poľskou spoločnosťou sa javí ako intrakomunitárne dodanie tovaru, ktoré je za podmienok uvedených v § 43 ZDPH oslobodené od dane, ale musí sa uskutočniť reálna preprava tovaru do Poľska a spoločnosť č. 2 musí mať o tomto doklad najneskôr šesť mesiacov nasledujúcich po mesiaci , kedy bolo v daňovom priznaní uplatnené oslobodenie od dane. Tieto skutočnosti musí mať preukázané nasledovnými dokladmi

a) kópiou faktúry,

b) dokladom o odoslaní tovaru, ak prepravu tovaru zabezpečí dodávateľ alebo odberateľ poštovým podnikom, alebo kópiou dokladu o preprave tovaru, v ktorom je potvrdené odberateľom alebo osobou ním poverenou prevzatie tovaru v inom členskom štáte, ak prepravu tovaru zabezpečí dodávateľ alebo odberateľ osobou inou ako poštovým podnikom; ak platiteľ takú kópiu dokladu o preprave tovaru nemá, prevzatie tovaru v inom členskom štáte je povinný preukázať iným dokladom,

c) potvrdením o prijatí tovaru odberateľom alebo osobou ním poverenou, ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ alebo odberateľ; toto potvrdenie musí obsahovať

1. meno a priezvisko odberateľa alebo názov odberateľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava,

2. množstvo a druh tovaru,

3. adresu miesta a dátum prevzatia tovaru v inom členskom štáte, ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ, alebo adresu miesta a dátum skončenia prepravy, ak prepravu tovaru vykoná odberateľ,

4. meno a priezvisko vodiča pozemného motorového vozidla uvedené paličkovým písmom a jeho podpis,

5. evidenčné číslo pozemného motorového vozidla, ktorým sa uskutočnila preprava tovaru, a

d) inými dokladmi, najmä zmluvou o dodaní tovaru, dodacím listom, dokladom o prijatí platby za tovar, dokladom o platbe za prepravu tovaru.

Spoločnosť prenajala nákladného auto do ČR . Auto malo natankovanú plnú nádrž nafty. Spoločnosť chce prefakturovať tento nákup benzínu českej spoločnosti . Má to byť s DPH, či bez DPH ?

Predovšetkým je potrebné poznamená, že nafta je tovarom . Miesto dodania bolo pravdepodobne s prepravou, keďže auto bolo odovzdané v ĆR, , čiže miesto dodania je tam, kde sa preprava tovaru začína , čiže SR

§ 13 ods. 1 písm. a) ak je dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo prepravou tovaru, je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru osobe, ktorej má byť tovar dodaný, začína uskutočňovať, s výnimkou podľa písmena b), odseku 2 a § 14,

To znamená, že v tomto prípade bol tovar prepravená do ČR a teda sú s najväčšou pravdepodobnosťou dané podmienky na postup podľa § 43 ZDPH, teda pre oslobodené intrakomunitárne dodanie a faktúra by mala byť bez DPH.

About JUDr. Samuel Diatka

Študodoval na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1995-2000. Rigoróznu prácu obhájil v septembri 2002 na právnickej fakulte Trnavskej univerzity. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni má na starosti oblasť pohľadávok pre Nitriansky Kraj. https://webpravo.eu/o-mne Vyučuje externe na Univerzite Konštantína filozofa od roku 2003. Od roku 2012 je členom Slovenskej komory daňových poradcov pod číslom 988/2012.

Check Also

Účet 655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

  Začiatočný stav 655 710 Časové rozlíšenie nákladov, ktoré sa týkajú viacerých nákladových druhov 382 …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

 

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.