Home » Vzory » Občianske a obchodné právo (page 3)

Občianske a obchodné právo

Darovacia zmluva

  Darovacia zmluva je upravená v § 628 až 630 Občianskeho zákonníka. Forma zmluvy nemusí byť písomná. Písomná forma sa vyžaduje v prípade ak je predmetom darovacej zmluvy nehnuteľnosť. Náležitosti zmluvy Označenie účastníkov zmluvy Označenie daru Prajav vôle darcu odovzdať dar a prejav vôle obdarovaného prijať dar. Darovacia zmluva je stále zmluva teda nie je niekoho možné obdarovať proti jeho vôli. …

Read More »

Vyhlásenie ručiteľa § 546 Občianskeho zákonníka

zmluva o dielo

Vzor vyhlásenia ručiteľa. Ručenie je spôsob zabezpečenia záväzku. Na platnosť ručiteľského vyhlásenia sa vyžaduje písomná forma. Ručenie vyžaduje písomné vyhlásenie ručiteľa a prijatie vyhlásenia veriteľom. Vyhlásenie ručiteľa je síce nutné vykonať v písomnej forme, ale akceptácia ručiteľského záväzku nevyžaduje písomnú formu. Náležitosti ručiteľského vyhlásenia sú Označene ručiteľa Označenie záväzku za ktorý ručiteľ ručí a rozsah ručenia. Je potrebné zdôrazniť akcesorickú povahu záväzku ručiteľa. …

Read More »

Zmluva o započítaní vzájomných pohľadávok

Započítanie pohľadávok je upravené v § 580-581 Občianskeho zákonníka a § 358-364 Obchodného zákonníka, pričom základná úprava Občianskeho zákonníka je plne aplikovateľná i v Obchodnom práve s tým, že Obchodný zákonníka pripúšťa v určitých prípadoch odchylnú úpravu najmä čo sa týka započítania pohľadávky. Započítanie je právnym úkonom, ktoré môže mať formu jednostranného právneho úkonu, alebo dvojstranného právneho úkonu.

Read More »

Odpor proti platobnému rozkazu

Platobný rozkaz je rozhodnutie vydané v skrátenom konaní – teda bez nariadenia pojednávania a len na základe skutočností, ktoré tvrdil navrhovateľ. To znamená, že v prípade dôvodne podaného odporu voči platobnému rozkazu tento nemôže obstáť a zruší sa v celom rozsahu uznesením a súd nariadi pojednávanie. Zatiaľ čo platobný rozkaz vydáva vyšší súdny úradník, alebo súdny tajomník o odpore voči platobnému rozkazu rozhoduje sudca na pojednávaní , …

Read More »

Návrh na vydanie platobného rozkazu

Návrh na začatie konania musí obsahovať všeobecné náležitosti návrhu na začatie konania v zmysle § 42 ods. 3 zákona č. 99/1963 S.b. Občiansky súdny poriadok a osobitné náležitosti uvedené v § 79 zákona č. 99/963 S.b. Občiansky súdny poriadok.

Read More »

Uznanie dlhu ( záväzku ) a jeho účinky 2 časť

Účinky uznania dlhu vo vzťahu k premlčaniu   Tu sa líši právna úprava podľa toho, či ide o uznanie dlhu podľa § 558 Občianskeho zákonníka, alebo uznania záväzku v zmysle § 323 Obchodného zákonníka. V prípade uznania dlhu v zmysle § 558 Občianskeho zákonníka začne plynúť nová 10 ročná premlčacia doba v zmysle § 110 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Takéto účinky však pri premlčanom dlhu nastanú …

Read More »

Uznanie dlhu ( záväzku )

Tento právny inštitút je upravený v § 558 Občianskeho zákonníka a § 323 Obchodného zákonníka. Svojou povahou patrí medzi zabezpečovacie právne inštitúty. Jeho podstatou je zjednodušenie právneho postavenia veriteľa spočívajúcom v zjednodušení jeho dôkaznej situácie a predĺženie premlčacej doby. Aj tu sa naplno prejavuje dualizmus právnej úpravy , pretože je upravený tak v Občianskom ako aj v Obchodnom zákonníku, pričom účinky uznania dlhu podľa …

Read More »

Vzor príkaznej zmluvy

Príkazná zmluva patrí medzi obstarávateľské typy zmlúv spolu so zmluvou mandátnou, komisionárskou a zmluvou o obchodnom zastúpení. Na rozdiel od ostatných menovaných je upravená ako zmluvný typ v Občianskom zákonníku  – zákon č. 40/1964 S.b. Právna úprava príkaznej zmluvy je obsiahnutá v §724-732 Občianskeho zákonníka. Ako zmluvné podtypy príkaznej zmluvy poznáme o obstaraní  veci § 733-736 a zmluvu o obstaraní predaja veci § …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť