Home » Vzory » Občianske a obchodné právo (page 2)

Občianske a obchodné právo

Vzor kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť s komentárom

Forma zmluvy Kúpna zmluva na nehnuteľnosť musí byť uzatvorená v písomnej podobe. Podpis prevodcu musí byť úradne osvedčený. V prípade aj zmluva autorizovaná advokátom, alebo je vyhotovená vo forme notárskej zápisnice nemusí byť podpis prevodcu úradne osvedčený. Prejavy vôle musia byť na tej istej listine, čo v praxi znamená, že listina musí vyjadrovať takzvanú technickú jednotu , čo sa zabezpečí nerozdeliteľným spojením …

Read More »

Zmluva o krátkodobom prenájme bytu vzor

Zákon o krátkodobom nájme bytu je podstatnou zmenou nájomného bývania v SR. Táto zmena bola zapríčinená prijatím zákona 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu. Zákon nadobudol účinnosť od 1. Mája 2014. Tento zákon výhody, ktoré poskytuje viaže na splnenie si registračnej povinnosti.  

Read More »

Zmluva o výpožičke § 659-662 OZ vzor zmluvy komentár

Komentár Zmluva o výpožičke je upravená v § 659-662 Občianskeho zákonníka zákon č. 40/1964 S.b. Ide o reálny kontrakt, inými slovami nevyžaduje sa písomná forma a zmluva vzniká faktickým úkonom. Forma zmluvy Pre platnosť zmluvy sa nevyžaduje písomná forma Náležitosti zmluvy o výpožičke Označenie zmluvných strán Označenie veci, ktorá je predmetom výpožičky ( môže ísť o vec hnuteľnú i nehnuteľnú ) Záväzok požičiavateľa prenechať vec bezodplatne vypožičiavateľovi …

Read More »

Zmluva o prevzatí dlhu

Prevzatie záväzku je inštitútom zmeny účastníkov záväzkového vzťahu na strane dlžníka  kedy do záväzkového vzťahu pristupuje nový dlžník. Náležitosti tohto právneho úkonu sú

Read More »

Komisionárska zmluva vzor

Komisionársky zmluva je upravená v § 577-590 Obchodného zákonníka zákon 513/1991 S.b. Ekonomický účel komisionárskej zmluvy, ktorou sa odlišuje od obchodného zastúpenia, prípadne mandátnej zmluvy je fakt, že komisionár koná vo vlastnom mene aj keď na účet komitenta. Tretia osoba tak vôbec nemusí mať vedomosť o tomto vzťahu a vníma iba osobu komisionára. V súčasnosti mnohí internetoví predajcovia riešia svoje eshopy formou takzvaného …

Read More »

Kúpna zmluva v Obchodnom zákonníku I časť.

Kúpna zmluva v Obchodnom zákonníku je upravená v v § 409-475 Obchodného zákonníka.Právna úprava kúpnej zmluvy v Obchodnom zákonníku je špeciálnou právnou úpravou ku kúpnej zmluve upravenej Občianskym zákonníkom a môže sa vzťahovať len na hnuteľné veci. V prípade nehnuteľností sa vždy použije právna úprava kúpnej zmluvy v Občianskom zákonníku.

Read More »

Kúpna zmluva na auto

Právna úprava kúpnej zmluvy je obsiahnutá v § 588–600 Občianskeho zákonníka. V tejto súvislosti je dôležité spomenúť i právnu úpravu vedľajších dojednaní a to výhrada vlastníctva § 601 OZ , predkúpne právo § 602-606 a právo spätnej kúpy § 607-609 Občianskeho zákonníka.

Read More »

Plnomocenstvo § 31-33b Občianskeho zákonníka

  Inštitút plnej moci je upravený vo viacerých právnych predpisoch, nielen v Občianskom zákonníku. Okre toho je Zákonník práce § 9, Občiansky súdny poriadok § 24-28, Daňový poriadok § 9. Plnomocenstvo umožňuje vykonávať inej osobe právne úkony sprostredkovane. Inými slovami -i keď koná osoba odlišná od splnomocniteľa jej úkony sa považujú za úkony splnomocniteľa. V tejto súvislosti je potrebné mať na pamäti, že …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.