Home » Články » Pracovné právo

Pracovné právo

Skúšobná doba

Zamestnanec nastúpil k 1.1.2018. Dohodnutá skúšobná doba je tri mesiace (teda do 31.3.2017 ) ale k 25.1.2018 je uznaný za dočasne práceneschopného s predpokladom dobou liečenia tri týždne. Aký to má vplyv na plynutie skúšobnej doby.

Read More »

Výpoveď z pracovného pomeru

Výpoveď je jednostranný , adresný právny úkon,, čo v praxi znamená, že skončenie právneho vzťahu ( v tomto prípade pracovného pomeru ) nastane aj proti vôli jednej zmluvnej strany. Tieto výnimočné následky sú právom spájané výnimočne a je to vždy v zákone výslovne uvedené. Samozrejme, že zmluvné strany si môžu dohodnúť aj výpovedné dôvody , čo však v pracovnom práve, ktoré je mimoriadne regulované a má …

Read More »

Skončenie pracovného pomeru dohodou

Dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranný právny úkon zamestnanca a zamestnávateľa, ktorého predmetom je prejav vôle smerujúci k ukončeniu pracovného pomeru dohodou

Read More »

Zmluvná pokuta v pracovnoprávnych vzťahoch

  Pomerne často sa stretávame so zmluvnou pokutou v pracovných zmluvách, respektíve v dohodách o zabezpečení záväzkov. Je formulovaná paušálnou čiastkou napríklad za nenastúpenie do práce , alebo neskorý príchod, prípadne pokrýva iné porušenia povinností zamestnancov.

Read More »

Podmienky uzatvorenia pracovného pomeru na určitú dobu.

Pracovný pomer môže byť uzatvorený na dobu určitú i dobu neurčitú, pričom práve pracovné pomery uzatvárané na dobu určitú sú vzhľadom na obmedzujúce podmienky pri prepúšťaní zamestnancov častým javom. V tejto súvislosti vzniká otázka, či je možné pracovný pomer na dobu určitú vymedziť aj inak ako konkrétnym dátumom.

Read More »

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru od 1.7.2014

Zmluva o úschove

  Od 1.7.2014 nadobudla účinnosť stručná, ale o to dôležitejšia novela Zákonníka práce zákon č. 311/2001 Z.z. . Týka sa dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru. V súčasnosti máme tri druhy dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru a to Dohodu vykonaní práce Dohodu o pracovnej činnosti Dohodu o brigádnickej práci študentov   Zatiaľ čo prvá z nich je obmedzená na prácu vymedzenú výsledkom ( pracovná úloha ) a tiež …

Read More »

Vzor pracovnej zmluvy

Pracovná zmluva je základným právnym vzťahom na základe ktorého sa vykonáva väčšina závislej práce v SR. Je primárne upravená v § 43 Zákonníka práce. Základnými náležitosťami pracovnej zmluvy sú a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika, b) miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto), c) deň nástupu do práce, d) mzdové podmienky, …

Read More »

Pracovná zmluva komentár

  Zákonník práce 311/2001 Z.z. umožňuje vykonávať závislú prácu   V pracovnom pomere Na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.