Články

Banková záruka v obchodných vzťahoch

    Banková záruka je zabezpečovacím inštitútom, o ktorom môžeme povedať, že posilňuje vierohodnosť dlžníka voči veriteľovi. Bankovou zárukou je možné zabezpečiť akýkoľvek záväzok a prináša so sebou množstvo výhod ako na strane dlžníka, tak na strane veriteľa.

Read More »

Konanie v mene spoločnosti a za spoločnosť

    Za právnickú osobu je oprávnený konať navonok predovšetkým jej štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu. Ako vieme, v praxi nepripadá do úvahy, aby napr. konateľ zabezpečoval všetky činnosti súvisiace s predmetom podnikania sám osobne a práve z tohto dôvodu zákon umožňuje, aby za právnickú osobu konala aj iná osoba na základe zastúpenia a toto konanie samozrejme vyvolalo právne účinky.

Read More »

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy je situácia, kedy dochádza v dôsledku jednostranného právneho úkonu účastníka právneho vzťahu k zániku zmluvy. Toto je vážny zásah do právnej istoty a právneho postavenia ďalšieho účastníka právneho vzťahu a preto je takáto situácia prípustná len v situácii, kedy to výslovne zo zákona vyplýva, alebo je to v zmluve stranou výslovne dohodnuté.

Read More »

Valné zhromaždenie s.r.o.

  Valné zhromaždenie s.r.o. obchodný zákonník definuje ako najvyšší orgán spoločnosti, ktorý je tvorený všetkými spoločníkmi spoločnosti. Ide teda o kolektívny orgán. Spoločník formou valného zhromaždenia realizuje svoje práva a povinnosti vyplývajúce mu z jeho statusu.

Read More »

Dobré mravy

    Pojem „dobré mravy“ je čoraz viac využívaným pojmom, no i napriek tomu nenájdeme jeho jednoznačnú definíciu v občianskom ani obchodnom zákonníku, aj keď oba zákony na konanie v rozpore s dobrými mravmi na mnohých miestach odkazujú. Obsah, význam a spôsob posúdenia určitého konania v súlade/rozpore s dobrými mravmi nám ponúka bohatá súdna prax v nespočetnom množstve judikátov.

Read More »

Zmluva o budúcej zmluve vzor

Zmluva o budúcej zmluve vyžaduje písomnú formu. Náležitosti zmluvy o budúcej zmluve Označenie účastníkov zmluvy Označenie predmetu záväzku ( podľa toho o akú konkrétnu zmluvu ide ) Výslovné vyhlásenie o o úmyselne strán uzatvoriť zmluvu v konkrétnom budúcom čase, ktorý je stanovený určitým a určiteľným spôsobom

Read More »

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy.

( § 50a OZ ) Predovšetkým je potrebné poznamenať, že tento článok sa bude týkať občianskoprávnej úpravy zmluvy x o uzavretí budúcej zmluvy ( pactum de contrahendo ) Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy. .Zmluva o budúcej zmluve je dohoda, že zmluvné strany medzi sebou uzatvoria zmluvu ľubovoľného typu i teda i  nepomenovanú zmluvu. Zmluva o budúcej zmluve sa dá uzatvoriť ohľadne ktoríkoľvek zmluvy. Obchodný zákonník …

Read More »

Základné imanie obchodných spoločností a jeho význam

    Základné imanie definuje § 58 ObZ ako peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných a nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov. Obligatórne sa základné imanie vytvára v kapitálových spoločnostiach. Určitým spôsobom možno o tvorbe základného imania hovoriť aj pri komanditnej spoločnosti, ktorá je osobnostnou spoločnosťou. Hodnota základného imania sa zapisuje do obchodného registra spolu s výškou vkladov jednotlivých spoločníkov vrátane informácie, v akej výške sú vklady splatené.     Spoločnosť s ručením …

Read More »

Zásadné zrýchlenie v uplatňovaní nárokov v súdnom konaní

V súčasnej dobe sa nachádza v Národnej rade SR predložený návrh zákona o upomínanom konaní , ktorý rieši uplatňovanie pohľadávok v zrýchlenom konaní Zákon je formulovaný ako alternatívny spôsob uplatňovanie zákonných nárokov voči Civilnému sporovému poriadku. Najbližšie je táto úprava právnej úprave platobného rozkazu § 265 a nasl. zákona č. 160/2015 Z.z. CSP

Read More »

Založenie a vznik s.r.o.

Najviac využívanou formou obchodnej spoločnosti za účelom podnikania je nepochybne spoločnosť s ručením obmedzeným. Začiatok existencie s.r.o. je spojený s určitými zákonom stanovenými krokmi, pričom môžeme rozdeliť tento proces na dve fázy, a to založenie s.r.o. a vznik s.r.o..     Založenie a vznik s.r.o. prebieha v nasledovných krokoch: 1. Voľba obchodného mena a sídla spoločnosti – Obchodné meno slúži na identifikáciu a odlíšenie od iných podnikateľov, nesmie byť …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť