Významná zmena pri daňovej kontrole od 1.1.2016

metody zamedzenia dvojiteho zdanenia

S účinnosťou od 1.1.2016 sa novelizoval zákon č. 563/2009 Z.z. Daňový poriadok. Ide o zákon 269/2015 Z.z. Zmeny v správe daní priniesli značné aj keď tiché zmeny v prospech daňových subjektov. Toto je prvá zo série článkov na túto tému. Daňová kontrola je upravená v § 44 až 47a Daňového poriadku a je definovaná ako ...

Viac

Rezervy alebo ako účtovne ovplyvniť výsledok hospodárenia

rezervy

 Rezervy Rezervy majú zas trošku odlišnú funkciou – síce tiež vyjadrujú zníženie majetku účtovnej jednotky , pretože znižuje čisté obchodné imanie účtovnej jednotky a to preto, že rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou ( viem, že budem musieť platiť, ale neviem kedy, alebo neviem vyčísliť presnú výšku záväzku ...

Viac

Opravné položky

prihlaska_dedicke_konanie

V súvislosti s prácami na vyhotovení účtovnej závierky patrí i preverenie reálnosti ocenenia majetku účtovnej jednotky čo úzko súvisí s inventarizáciou. Vyčíslenie základu dane je totiž len jednou z funkcií účtovníctva. Zníženie majetku môže byť trvalé v dôsledku opotrebenia – vykazuje sa prostredníctvom účtovných odpisov a neodstrániteľného poškodenia , alebo škody – zničenia ,alebo odcudzenia majetku. § ...

Viac

Platenie poistného na zdravotné a sociálne poistenie začínajúcimi podnikateľmi

dedenie zo zákona

Nie je to tak dávno, že médiami prebehla správa, že SR vyplatí 1,4 milióna Eur za jednu ( slovom jednu ) konferenciu s startupoch. To je také typicky slovenské.Preto som sa rozhodol , že podporím začínajúcich podnikateľov celkom zadarmo a to článkom ako je to s platením odvodov začínajúcimi podnikateľmi. Minimálne odvody do ...

Viac

Nesúhlas zamestnávateľa so skončením pracovného pomeru dohodou

Libri di diritto e codici di legge per avvocato

Nesúhlas zamestnávateľa so skončením pracovného pomeru v podstate znamená, že pracovný pomer trvá naďalej. Zamestnanec môže dať sám výpoveď, keďže ide o jednostranný právny úkon. Musí však počítať s tým, že pracovný pomer sa skončí až uplynutím výpovednej doby, ktorá začne plynúť prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoveď zamestnancom doručená. ...

Viac

Žiadosť na skočenie pracovného pomeru dohodou

zmena_pracovnej_zmluvy

Skončenie pracovného pomeru dohodou je najjednoduchší a najbezproblémovejší spôsob skočenia pracovného pomeru. Samotná žiadosť o skončenie pracovného pomeru dohodou má podobu ponuky pre zamestnávateľa, ktorá nie je sama o sebe záväzná. V prípade ak zamestnávateľ akceptuje túto žiadosť pracovný pomer končí navrhnutým dňom. V zásade ide o ponuku na uzatvorenie zmluvy a ako taká musí byť určitá ...

Viac

Výpoveď z pracovného pomeru daná zamestnancom

výpoveď zamestnanca

Forma Výpoveď je jednostranný písomný právny úkon. Odvolať výpoveď je možné len so súhlasom zamestnávateľa. Náležitosti Označenie zamestnávateľa Označenie zamestnanca Obsah- výpoveď z pracovného pomeru Pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Následky Výpoveď zamestnanec nemusí zdôvodňovať ( na rozdiel od zamestnávateľa) . Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho ...

Viac

Spôsob určenia vymeriavacieho základu platiteľa poistného

zdravotné poistenie

Východiská právnej úpravy V predchádzajúcich častiach o ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia sme si povedali niečo o technickej stránke ročného zúčtovania a v tejto časti sa budeme venovať jadru ročného zúčtovania – spôsobu určenia vymeriavacieho základu platiteľa poistného. Kľúčovými prvkami dôležitými na pochopenie súvislostí je pojem zárobková činnosť, ktorá bola do zákona o zdravotnom poistení zakomponovaná novelou ...

Viac

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť