Zmluvná pokuta v pracovnoprávnych vzťahoch

  Pomerne často sa stretávame so zmluvnou pokutou v pracovných zmluvách, respektíve v dohodách o zabezpečení záväzkov. Je formulovaná paušálnou čiastkou napríklad za nenastúpenie do práce , alebo neskorý príchod, prípadne pokrýva iné porušenia povinností zamestnancov.

Viac

Vzory zmlúv a podaní

Uvádzame zoznam zmlúv a právnych podaní, ktoré sú použiteľné v praxi. Sú vypracované právnikom s 15 ročnou praxou , tak aby boli v praxi  použiteľné a ku každej zmluve je uvedený stručný komentár.

Viac

Vybrané problémy oddĺženia FO

  Kým konkurzné konanie je pre právnickú osobu „rýchlou smrťou“, pre fyzickú osobu je proces zbavenia sa dlhov zložitejší. Po skončení konkurzu dlhy FO nezanikajú. Na základe zoznamu pohľadávok uloženého na súde môžu veritelia podať návrh na výkon rozhodnutia/exekúciu pre zistenú neuspokojenú pohľadávku.

Viac

Podmienky uzatvorenia pracovného pomeru na určitú dobu.

Pracovný pomer môže byť uzatvorený na dobu určitú i dobu neurčitú, pričom práve pracovné pomery uzatvárané na dobu určitú sú vzhľadom na obmedzujúce podmienky pri prepúšťaní zamestnancov častým javom. V tejto súvislosti vzniká otázka, či je možné pracovný pomer na dobu určitú vymedziť aj inak ako konkrétnym dátumom.

Viac

Bezpodielové spoluvlastníctvo a „staré dlhy“ manželov

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov predstavuje pomerne zložitý inštitút občianskeho práva. Patrí doň všetko, čo môže byť predmetom vlastníckeho práva a čo nadobudol ktorýkoľvek z manželov za trvania manželstva. Výnimkou sú len veci, ktoré nadobudol jeden z manželov dedičstvom alebo darom, veci slúžiace osobnej potrebe a k výkonu povolania len jedného z manželov, taktiež veci vydané v rámci reštitúcií. ...

Viac

Dôležité zmeny v Obchodnom zákonníku od 01.01.2016

  Dátum 01.01.2016 nám priniesol účinnosť novelizácie mnohých právnych predpisov, Obchodný zákonník nevynímajúc. Hlavným cieľom prijatých zmien má byť väčšia ochrana veriteľov, najmä v súvislosti s insolvenčnými konaniami, zamedzenie poškodzovania veriteľov a väčšia zodpovednosť štatutárnych orgánov v prípade riešenia úpadku. Medzi podstatné zmeny patria nasledovné:

Viac

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť