Účet 031- Pozemky

    ID Začiatočný stav 031 701 Konečný stav 702 031 Preradenie majetku z osobného užívania 031 491 Nadobudnutie majetku vkladom do základného imania 031 353 Vklad nezvyšujúci základné imanie 031 355 Uvedenie majetku do užívania ( napr. kúpou ) 031 041   Obstaranie majetku kúpou DF Faktúra za obstaranie majetku 042 321 Náklady obstarania ( napríklad montáž ) 042 …

Read More »

Registrácia za platiteľa DPH

  Spoločnosť s ručením obmedzeným predáva v rámci svojej obchodnej činnost nehnuteľnosť – kancelárske priestory za sumu 52.000 Eur . Aké sú jej povinnost ohľadne DPH.

Read More »

Predaj majetku a registrácia pre DPH

Živnostník zaoberajúci sa poskytovaním služieb predá sklad materiálu, ktorý už nepotrebuje na svoju činnosť. Kúpna cena je určená na 120.000 Eur a je uhradená zložením do notárskej úschovy s podmienkou vyplatenia po zápise  katastra nehnuteľností. Zmluva bola uzatvorená 10.1.2018. Vklad bol povolený dňa 28.1.2018. ( spoplatnený prednostný zápis ).

Read More »

Zodpovednosť zhotoviteľa za vykonanie diela

  Zmluva o dielo je popri kúpnej zmluve najčastejšie využívaným zmluvným typom v obchodných vzťahoch. Pri tvorbe zmluvy o dielo je potrebné dbať nielen na podstatné náležitosti zmluvy, ale tiež popracovať i na zákonných ustanoveniach, ktoré v niektorých prípadoch dokážu vzťah založený touto zmluvou značne skomplikovať, inými slovami, niekedy je vhodné zákonnú úpravu obsiahnutú napr. v obchodnom zákonníku „kozmeticky“ upraviť a prispôsobiť konkrétnemu právnemu vzťahu, čím bude …

Read More »

Náhrada nemajetkovej ujmy z PZP?

  S pribúdajúcim počtom motorových vozidiel na cestných komunikáciách stúpa i pravdepodobnosť vzniku škodových udalostí spojených s prevádzkou motorových vozidiel, ktoré žiaľ, čoraz častejšie končia usmrtením človeka.

Read More »

Preddavky na daň vyslaného zamestnanca

Spoločnosť z ČR vyslala do SR osobu s cieľom nákupu tovaru pre podnik od 1.1.2018 na dobu neurčitú. Spoločnosti tým nevznikla stála prevádzkareň na území SR. Osoba poberá mzdu v prepočte 1500 Eur, ktorá je zasielaná bez zrážky. Ako bude to s platením preddavkov na daň ?

Read More »

Skúšobná doba

Zamestnanec nastúpil k 1.1.2018. Dohodnutá skúšobná doba je tri mesiace (teda do 31.3.2017 ) ale k 25.1.2018 je uznaný za dočasne práceneschopného s predpokladom dobou liečenia tri týždne. Aký to má vplyv na plynutie skúšobnej doby.

Read More »

Prenos daňovej povinnosti ČR

Spoločnosť platiteľ dodala stavebné práce v ČR platiteľovi. Musí sa registrovať pre DPH ? Nie spoločnosť sa nemusí registrovať pre DPH. Ide o službu s miestom dodania c ČR § 10 zákona 235/2004 Sb. Služby vzťahujúce na na nehnuteľnosť obdoba našeho § 16 ZDPH a rovnako sa tu uplatní prenos daňovej povinnosti § 108 ods. 1 písm, c) zákona 235/2004 …

Read More »

Paušálne výdavky v roku 2017

  Novela zákona o dani z príjmov a paušálne výdavky Zákonom č. 341/2016 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon 595/2003 Z.z. o dani z príjmov s účinnosťou od 1.1.2017 priniesol okrem iného i zmeny v uplatňovaní daňových výdavkov paušálom. V zmysle § 2 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. citujem základom dane rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky ( § 19) pri rešpektovaní vecnej a …

Read More »

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Chcete byť informovaný o novinkách ?

Portál wevpravo.eu publikuje pravidelne odborné články. Ak chcete byť informovaný medzi prvými zadajte Váš mail.

Tento web používa cookies. Použím webu vyjadrujete súhlas s týmto používaním. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. Tento web používa cookies pre zlepšenie používateľského komfortu. Pokračovaním tohto webu bez zmeny nastavenia cookies kliknite na súhlasím.

Zavrieť